De wetenschappelijke onderbouwing HPO-raamwerk

Het HPO-raamwerk werd ontwikkeld tijdens een onderzoeksproject dat tot doel had de bepalende factoren vast te stellen voor langdurige high performance. Het project omvatte een literatuuronderzoek (Fase 1) en een empirische studie in de vorm van een wereldwijd ingevulde vragenlijst (Fase 2). Fase 1 begon met verzamelen van studies naar high performance en excelleren, zodat deze studies konden worden opgenomen in het literatuuronderzoek. De criteria die bij het verzamelen gebruikt werden, waren:

  1. De studie moest specifiek zijn gericht op het vaststellen van HPO-factoren of best practices voor excelleren.wetenschappelijke publicatie HPO raamwerk
  2. De studie bestond uit een enquête met genoeg respondenten, waardoor de resultaten konden worden gegeneraliseerd; of uit uitgebreide casestudy’s van meerdere organisaties, wat betekende dat de onderzoeksresultaten van toepassing waren op meer dan één organisatie.
  3. De studie maakte gebruik van triangulatie waarbij meer dan één onderzoeksmethode werd toegepast (bijvoorbeeld een enquête en aanvullende interviews).
  4. De studie omvatte uitgebreide documentatie met daarin een beschrijving en een verantwoording van de gekozen onderzoeksmethode, de onderzoeksbenadering en de selectie van de onderzoekspopulatie, alsmede een goed omschreven analyse en herleidbare resultaten en conclusies. Zodoende kon de kwaliteit van de studie goed worden beoordeeld.

Het literatuuroverzicht omvatte 290 onderzoeken die voldeden aan één of meer van de vier criteria. Deze onderzoeken vormden de basis voor het vaststellen van de potentiële HPO-kenmerken, die nodig waren om de vragenlijst van Fase 2 te ontwikkelen. De onderzoeken werden gerangschikt naar diverse categorieën, afhankelijk van de grondigheid waarmee de studie was uitgevoerd (bijvoorbeeld van puur wetenschappelijk tot ‘gebaseerd op mijn ervaring’). Het proces van het vaststellen van de HPO-kenmerken bestond vervolgens uit een reeks stappen. Allereerst werden uit de publicaties die elementen gehaald die door de auteurs zelf als belangrijk werden beschouwd voor het creëren van high performance. Deze elementen werden vervolgens in een matrix geplaatst….

Lees het gehele artikel in PDF via deze link!