Kinderopvang

Ruim 3200 respondenten binnen grote en kleine Kinderopvang organisaties hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze organisaties weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Kinderopvang staat nog steeds sterk onder druk om de kwaliteit te verhogen.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de kinderopvang:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

In de afgelopen jaren heeft zich een groot aantal ontwikkelingen voor gedaan die van invloed zijn op de arbeidsmarkt in de Kinderopvang. Kinderopvangorganisaties reageren en anticiperen op de ontwikkelingen en veranderingen en dit heeft effect op de strategische keuzes die organisaties maken, op personeelsbeleid en op scholing van medewerkers.

Vanaf 2017 worden de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen verder verhoogd. Deze organisaties moeten zich meer richten op pedagogische doelen, beter toezicht en het investeren in de kwaliteit van de beroepskrachten (c.q. pedagogisch medewerkers). De verschillende hervormingen, transities en sociaal-culturele ontwikkelingen zoals herijking van de kwaliteitseisen, het onderbrengen van peuterspeelzalen in de Wet kinderopvang, de samenwerking met het primair onderwijs en de veranderingen in het gemeentelijke domein stelt andere eisen aan kinderopvangmedewerkers.

De wetsvoorstellen kunnen rekenen op een breed draagvlak. Daarover zijn al eerder dit jaar bestuursafspraken gemaakt met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (de vroegere MO-groep) en BMK, ouderorganisatie Boink, de FNV, het CNV en de VNG. Met gemeenten is in april afgesproken dat peuters van niet-werkende ouders naar de opvang moeten kunnen. Zo maakt het niet uit of ouders nu werken of niet en krijgen alle peuters een kans op een zo goed mogelijke start van hun leven.

Trends in de Kinderopvang

Wat is nodig om te innoveren, kosten te reduceren en het niveau te verhogen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt Kinderopvang organisaties om gefocust te werken aan prestatieverbetering benchmark kinderopvangen vernieuwing. Nieuwe manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal verbetering van het aanbod, optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Kinderopvang

Meer dan 3200 managers en medewerkers uit de sector Kinderopvang hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de Kinderopvang gegevens in onze HPO-database.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Doomijn, 2Samen, MIK, De Cirkel, KION, Vlietkinderen, DAK Kindercentra, Ludens, Max Kinderopvang, SKPC, St. Kinderopvang Oegstgeest, SKH, St. Kinderopvang Regio Schagen, Impuls, Kappio en Skikk Koggenland aan de slag met de HPO Insight™.

Benchmark kinderopvangReferenties kinderopvang

“Met de HPO-diagnose is een ‘foto’ van de organisatie gemaakt. Dit vier aandachtsgebieden opgeleverd waar KION mee aan de slag gaat!”
Directie – KION

“Wij hebben de HPO-diagnose heel bewust gebruikt als nulmeting. Van hieruit gaan we verder, richting een high performance organisatie.”
Bart Elenga- financieel directeur DAK kindercentra