Onderwijs

Bijna 1400 respondenten binnen de sector onderwijs hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De sector Onderwijs staat sterk onder druk door nieuwe technologieën en (markt-) ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de sector Onderwijs:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

Maatwerk en modernisering

Meer maatwerk in het onderwijs moet er toe leiden dat iedere scholier en iedere student zich uitgedaagd voelt en zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen. Het Platform Onderwijs 2032 zal zijn advies over een toekomstgericht curriculum presenteren, waarna vanaf 2016 zal worden begonnen met vertaling van het advies naar concrete kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de toekomst zal samen met leraren en schoolleiders worden geformuleerd.

Er komt meer ruimte voor nieuwe scholen. Komend jaar wordt er een wetsvoorstel voorbereid waarmee het mogelijk wordt om bijvoorbeeld op basis van vernieuwende onderwijsconcepten een school te beginnen, zodat de scholen beter aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.

De bovenbouw van het vmbo krijgt met nieuwe profielen te maken. Vmbo-scholen gaan samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven bekijken welk onderwijsaanbod het beste aansluit bij de wensen uit de regio. Door deze betere samenwerking tussen scholen en het lokale bedrijfsleven wordt het makkelijker worden voor jongeren om een baan te vinden in de regio.

Er komt een wetsvoorstel dat de kleinschaligheid in het mbo moet bevorderen waardoor het onderwijs weer dichter bij de leerling komt. Het kabinet wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn.

Studenten baseren hun studiekeuze steeds vaker op het arbeidsmarktperspectief. Die arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer en internationaler. Onderwijsinstellingen moeten hierop inspelen door structurele samenwerking met bedrijfsleven en overheid (triple helix), met ondersteuning van kapitaalverstrekkers (‘quatro helix’). De instellingen die de juiste strategische keuzes weten te maken, zullen de beste studenten, de beste docenten en het beste wetenschappelijk personeel aantrekken.

Overige Trends

  • Meerjarige huisvestingsplannen zijn strategisch belangrijk, in het kader van demografische ontwikkelingen, veranderende rol van huisvesting en onderwijsinnovatie (o.a. digitalisering);
  • Blended learning, een vernieuwd businessmodel voor onderwijsinstellingen waarbij campusonderwijs wordt geïntegreerd met online onderwijs en werkplekleren bij bedrijven;
  • Open onderwijs. Leermiddelen en leermethoden worden steeds meer via “open source software” beschikbaar gesteld;
  • Van bestuurders wordt steeds meer ondernemerschap gevraagd vanwege sneller veranderende marktomstandigheden en overheidsmaatregelen.

Bron: Ministerie van Onderwijs en Rabo trendrapport

Wat is nodig om continu te blijven innoveren en verbeteren?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt onderwijsinstellingen om gefocust te werken aan prestatieverbetering en vernieuwing. Nieuwebenchmark onderwijs manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, optimalisering van de processen of verandering in aanbod geen succes worden.

Benchmark Onderwijs

Bijna 1400 bestuurders en medewerkers uit het Onderwijs hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de onderwijssector gegevens in onze HPO-database.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Avans+, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool, Iringa University College, Namibian Business school en Wageningen Universiteit & Research (WUR) aan de slag met de HPO Insight™.

benchmark onderwijsReferenties Onderwijs

“We zijn behoorlijk op weg, maar je bent nooit klaar. Wat helpt, is dat onze propositie klopt. Het mooie van het HPO-denken is dat je daarmee een kapstok hebt waar je de langetermijnstrategie aan kunt hangen. Het helpt je enorm in de denkrichting van de organisatie en helpt ook voor medewerkers die beter snappen waar je heen wilt met z’n allen.”
Tineke Tromp – Director HR Wageningen Universiteit & Research