Publieke Sector

Meer dan 8000 respondenten binnen de Publieke sector hebben al deelgenomen aan een onderzoek via het HPO Insight™ verbeterinstrument. Deze instellingen weten dat verbeteren en vernieuwen noodzakelijk is om de prestaties te verbeteren. De Publieke sector staat voor grote uitdagingen en bevindt zich in een transitiefase.

De vijf HPO-pijlers zijn opgemaakt uit 35 gevalideerde HPO-kenmerken. Hieronder de gemiddelde scores binnen de publieke sector:

Kwaliteit van management

Openheid & Actiegerichtheid

Lange termijn gerichtheid

Continue verbetering

Kwaliteit van medewerkers

De publieke sector zit in een roerige transitiefase. Taakstellingen wijzigen, de vraag uit de samenleving verandert – mede onder invloed van de megatrends en de budgetten nemen af. Hoe kunnen organisaties optimale maatschappelijke meerwaarde leveren als de omgeving waarin zij actief zijn zo sterk verandert?

‘Agile’ publieke instellingen

Een complexe en snel veranderende wereld vraagt om een wendbare samenleving met veerkrachtige en compacte publieke organisaties. In een participatiemaatschappij die op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een groter beroep doet, dient de publieke sector aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo blijven wendbare organisaties natuurlijk goed op de hoogte van ontwikkelingen om snel te kunnen bijsturen. Digitalisering is voor de overheid een zeer belangrijke impuls.

Transparantie, toegankelijkheid en samenwerking

Voor zowel overheden als andere publieke instellingen geldt dat zij transparant en toegankelijk moeten zijn, en inspelen op de wensen van burgers. Hiertoe werken zij intensief samen met andere publieke en private organisaties, in functionele netwerken met wisselend leiderschap. Het evenwicht tussen kostenverlaging en kwaliteitsverhoging staat bovenaan de agenda, gekoppeld aan de gewenste maatschappelijke effecten.

Afrekenbaar op maatschappelijke effecten

Organisaties verleggen de aandacht van input en output naar outcome: de maatschappelijke effecten voorbij de organisatiegrenzen. Hiervoor neemt men verantwoordelijkheid en is men afrekenbaar op zijn rol in de keten op het maatschappelijk rendement.

Bron: PwC

Wat is nodig om beter te presteren met minder middelen?

Het HPO Insight™ verbeterinstrument helpt de Publieke sector om gefocust te werken aan prestatieverbetering en vernieuwing. NieuweBenchmark Publieke sector manieren van werken vraagt allereerst inzicht in de kwaliteiten en uitdagingen van de eigen interne organisatie. Zonder gemotiveerde medewerkers en vooruitstrevende leidinggevende zal invoering van bijvoorbeeld de invoer van nieuwe IT-systemen, optimalisering van de processen of kostenreductie geen succes worden.

“Als andere publiek-bestuurlijke organisaties zich ook langs de meetlat zouden durven leggen…We zouden veel van elkaar kunnen leren.”
Roy Vervoort, directiesecretaris provincie Drenthe

Download hier het Witboek ‘De High Performance Overheidsorganisatie’

Benchmark Publieke Sector

Meer dan 8000 managers en medewerkers uit de Publieke sector hebben de scores gegeven op de 35 HPO-kenmerken. Daaruit zijn o.a. de gemiddelde resultaten op de vijf HPO-factoren gefilterd. Met behulp van de HPO Insight™ kunt u achterhalen hoe u interne organisatie presteert op deze HPO-kenmerken en HPO-factoren en ontvangt u de meest belangrijke Key Improvement Area’s voor uw organisatie(-onderdeel). Ook krijgt u direct inzicht in uw prestaties ten opzichte van de Publieke sector-gegevens in onze HPO-database.

In onze database kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende sub-sectoren van de Publieke sector: gemeentes, provincies, rijk, uitvoeringsinstanties, ZBO en Waterschappen.

Met de HPO Insight™ weet u waar u staat

Gebruik de HPO Insight™ om echt te achterhalen hoe uw organisatie presteert en wat uw Key Improvement Area’s zijn. Maar hoe denkt u zelf dat uw organisatie scoort? In de top van de sector? Wat zijn uw sterke punten en waar kunt u nog verbeteren op de vijf HPO-factoren en de 35 onderliggende HPO-kenmerken?

Ga net als o.a. Belastingdienst, BEL-combinatie, BKWI, Bureau Rechtspraak, DLG, DUO, gemeente Veere, Huurcommissie, provincie Drenthe, RDW, RVO, Schadefonds geweldsmisdrijven, Staatsbosbeer, SVB, Waterschap Friesland en Waterschapbedrijf Limburg aan de slag met de HPO Insight™.

Referenties Publieke sector
benchmark-publieke-sector

“De resultaten van het HPO-Insight hielden ons een spiegel voor. En natuurlijk is er de neiging om direct te denken: wat vinden wij belangrijk? Maar we hebben de ruimte genomen om vooral te kijken naar de signalen die medewerkers hebben afgegeven. Wat vinden zij belangrijk en wat verwachten zij van hun leidinggevenden? Daarmee gaven de uitkomsten kleuring aan onze veranderagenda. De input komt naar voren op verschillende niveaus”.
Ruud van Es, Lid Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank (SVB)

“Om de gemeente Veere goed te kunnen organiseren ontstond de behoefte om de samenhang tussen de verbeteracties beter in beeld te brengen. Het HPO-gedachtegoed geeft ons richting en we kunnen nu beter uitleggen naar medewerkers en het college wat de onderlinge samenhang is van de verbeteracties die we doen. Daarbij komt dat we nu ook kunnen meten met de HPO-Insight of we daadwerkelijk verbeteren richting een excellente gemeente.”
Ruud Heintjes, gemeentesecretaris gemeente Veere